درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محسن
فرهنگیان
مذکر
معافیت
29 - 5 - 1369
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
از 4 - 1393 تا 11 - 1393 در شرکت خدمات ارتباطی رایتل مشغول بکار بوده ام
تهران
شهریار