درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
شیوا
بختیری
مونث
1 - 8 - 1366
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمقدماتی
زبان ترکیمتوسط
ICDLپیشرفته
فتوشاپمقدماتی
فتو ایمپکتمتوسط
Swish Maxمتوسط
Ulead Video Studioمتوسط
طراحی سایت با PHP , Mysql,DreamWeaver متوسط
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 5 - 1393 تا 10 - 1393 در اشتغال در مبلمان پرکاس مشغول بکار بوده ام
از 0 - 1391 تا 0 - 1391 در کارآموزی در اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ز مشغول بکار بوده ام
از 0 - 1386 تا 0 - 1386 در کارآموزی در انجمن سینمای جوان برای دوره ی کاردانی مشغول بکار بوده ام
از 0 - 1384 تا 0 - 1384 در کارآموزی در اداره ی راه آهن شمالغرب برای دوره ی دی مشغول بکار بوده ام
زنجان
زنجان