درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سید مصطفی
موسوی قره بابا
مذکر
پایان خدمت
16 - 11 - 1359
مجرد
لیسانس
زیست شناسی
زبان انگلیسیپیشرفته
دوره حسابداری انبار پیشرفته
حمل و نقل و ترابریپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
از 1 - 1388 تا 2 - 1393 در متصدی کافی نت مشغول بکار بوده ام
البرز
هشتگرد