درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
زینب
اخترشمار
مونث
6 - 5 - 1367
مجرد
لیسانس
مهندسی معماری
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس معماری را دارم
از 8 - 1393 تا 12 - 1393 در رهساز گستر مهر مشغول بکار بوده ام
از 2 - 1390 تا 3 - 1390 در رهساز گستر مهر مشغول بکار بوده ام
از 2 - 1389 تا 2 - 1390 در مهندس مشاور مرعشی مشغول بکار بوده ام
Tehran
Karaj