درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
ف
نقی پور
مونث
7 - 4 - 1365
مجرد
لیسانس
مهندسی منابع طبیعی
زبان انگلیسیمتوسط
ICDLپیشرفته
HSEپیشرفته
GISمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران