درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علی
سرحدچی
مذکر
معافیت
5 - 12 - 1372
مجرد
دیپلم
معماری
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 7 - 1389 تا 1 - 1394 در شرکت بهسازخطوط مخابرات مشغول بکار بوده ام
اردبیل
اردبیل