درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
ليدا
خوان آرا
مونث
21 - 5 - 1367
متاهل
فوق دیپلم
حسابداری حسابرسی
زبان انگلیسیمقدماتی
زبان انگلیسی--
حسابداري مقدماتي مقدماتی
صدوربيمهمتوسط
باركدزدنمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
از 0 - 0 تا 0 - 0 در آرياناسازه گستر مشغول بکار بوده ام
از 0 - 0 تا 0 - 0 در شركت تمدن فرش انبار مشغول بکار بوده ام
از 0 - 0 تا 0 - 0 در شركت بيمه ايران مشغول بکار بوده ام
اصفهان
کاشان