درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
عباس
کردی
مذکر
پایان خدمت
28 - 6 - 1357
متاهل
لیسانس
مدیریّت
زبان انگلیسیمتوسط
ICDL graphic 2 پیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 3 - 1383 تا 12 - 1392 در دانشگاه مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران