درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمدرضا
رمضانی
مذکر
پایان خدمت
1 - 6 - 1362
متاهل
دیپلم
علوم تجربی
زبان انگلیسیمقدماتی
سرویسکاری.پنچر گیریپیشرفته
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی تعمیرگاه را دارم
از 4 - 1388 تا 8 - 1389 در پارس گرما مشغول بکار بوده ام
از 2 - 1390 تا 12 - 1391 در تابلیه مشغول بکار بوده ام
از 8 - 1392 تا 12 - 1393 در پارس گرما مشغول بکار بوده ام
چهارمحال و بختیاری
شهرکرد