درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
قاسم
ملکی
مذکر
معافیت تحصیلی
7 - 7 - 1373
مجرد
دیپلم
ریاضی فیزیک
زبان انگلیسیمقدماتی
موتور - سواریپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی راننده ماشین های سبک را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
کرمان
رفسنجان