درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
رضا
افسرده
مذکر
معافیت تحصیلی
17 - 6 - 1372
مجرد
لیسانس
مهندسی برق
پایه دومپیشرفته
سیمبان برقمقدماتی
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس برق را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی راننده ماشین های سبک را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
خراسان رضوی
گناباد