درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
زهرا
حسن جان زاده
مونث
3 - 6 - 1359
مجرد
فوق لیسانس
حقوق
زبان انگلیسیپیشرفته
حسابداری با نرم افزارمتوسط
کامپیوترمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی حقوقدان را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی حقوقدان را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 1 - 1387 تا 12 - 1391 در رنگین کاغذ خزر مشغول بکار بوده ام
از 2 - 1385 تا 2 - 1393 در موسسه زبانسرا مشغول بکار بوده ام
از 8 - 1391 تا 9 - 1392 در شبکه مترجمین ایران مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران