درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حسین
خورده چشم
مذکر
معافیت
24 - 9 - 1360
متاهل
سیکل
مهارت یا گواهینامه خاصی ندارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی راننده ماشین های سبک را دارم
از 9 - 1389 تا 1 - 1394 در کمپوست مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1380 تا 9 - 1389 در قنادی طبا طبایی مشغول بکار بوده ام
خراسان رضوی
مشهد