درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حسن
عبدالحسین توفیقی
مذکر
پایان خدمت
30 - 6 - 1364
مجرد
فوق دیپلم
مهندسی مواد
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیمتوسط
سخت افزار کامپیوتر پیشرفته
officeمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران