درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علیرضا
رضایی
مذکر
پایان خدمت
7 - 4 - 1364
مجرد
دیپلم
ریاضی فیزیک
زبان انگلیسیمتوسط
+Networkمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
از 6 - 1386 تا 6 - 1387 در صندوق قرض الحسنه صنف چاپ مشغول بکار بوده ام
از 7 - 1387 تا 7 - 1388 در هادی رایانه مشغول بکار بوده ام
از 10 - 1388 تا 10 - 1389 در ایران جهان گشت مشغول بکار بوده ام
از 2 - 1390 تا 2 - 1392 در خدمات کامپیوتری محمد مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران