درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
بشیر
کلاگر
مذکر
پایان خدمت
30 - 6 - 1366
مجرد
فوق لیسانس
مهندسی مکاترونیک
زبان انگلیسیمتوسط
پردازنده های avr , armپیشرفته
fpgaمقدماتی
matlab , maple, comsol, solidworksپیشرفته
proteus , altium , atmelstudio, keilپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مکاترونیک را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس رباتیک را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس الکترونیک را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران