درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمد مهدی
جباری فخر
مذکر
معافیت
26 - 5 - 1371
مجرد
لیسانس
مهندسی معدن
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس معدن را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
قزوین
قزوین