درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محسن
احمدی
مذکر
در حال خدمت
29 - 7 - 1368
مجرد
لیسانس
مهندسی معماری
زبان انگلیسیمتوسط
تری دی مکسپیشرفته
طراحی سیستم های خورشیدیپیشرفته
طراحی و اجرای فاز 2پیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس معماری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس معماری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 4 - 1390 تا 7 - 1390 در بهسازان مشغول بکار بوده ام
از 10 - 1391 تا 6 - 1392 در مهرگان مشغول بکار بوده ام
البرز
کرج