درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمدرضا
آزادي
مذکر
در حال خدمت
6 - 6 - 1369
متاهل
لیسانس
حسابداری حسابرسی
زبان انگلیسیمقدماتی
تعميرات موبايل-متوسط
پرورش شتر مرغ--
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی فروش كالابرق وپرورش شتر مرغ را دارم
از 4 - 1391 تا 5 - 1393 در حسابرسي مشغول بکار بوده ام
Isfahan
81