درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
وحید
بختیاری
مذکر
معافیت
24 - 1 - 1367
مجرد
دیپلم
ساختمان
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی راننده ماشین های سبک را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی راننده ماشین های سبک را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی راننده ماشین های سبک را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران