درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
فرشته
کامران
مونث
24 - 12 - 1367
مجرد
لیسانس
حسابداری
زبان انگلیسیمقدماتی
icdlمتوسط
photoshopمقدماتی
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران