درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهدی
احمدی
مذکر
پایان خدمت
12 - 2 - 1366
متاهل
لیسانس
حقوق
رانندگیپیشرفته
نصب کامپیوتر و اینترنتپیشرفته
مشاور حقوقیپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی حقوقدان را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
شهریار