درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محسن
پویان فخر
مذکر
معافیت
1 - 10 - 1369
مجرد
لیسانس
مهندسی برق
زبان انگلیسیمقدماتی
اتوماسیون صنعتی plc s7 300 400پیشرفته
mini plc logoپیشرفته
مانیتورینگ winccپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس برق را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 0 - 0 تا 0 - 0 در نیلپر سهند نیرو مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران