درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
بهروز
ناسوتی
مذکر
پایان خدمت
24 - 9 - 1365
متاهل
لیسانس
مهندسی فناوری اطلاعات
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیپیشرفته
MCITPپیشرفته
MCSA2012متوسط
CIWپیشرفته
CCNAمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس فناوری اطلاعات را دارم
از 3 - 1389 تا 6 - 1390 در فراسیستم مشغول بکار بوده ام
آذربایجان شرقی
تبریز