درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
فاطمه
قیطاسی
مونث
20 - 4 - 1370
مجرد
فوق دیپلم
علوم کامپیوتر
adsl1,2متوسط
بهیاریمقدماتی
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
از 7 - 1392 تا 2 - 1393 در هواپیمایی قشم ایر مشغول بکار بوده ام
از 2 - 1393 تا 1 - 1394 در شرکت تولیدی کروز مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران