درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مریم
شعاعی
مونث
21 - 12 - 1363
مجرد
دیپلم
علوم تجربی
دانشجوی کاردانی حسابداری صنعتیمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
از 2 - 1388 تا 11 - 1390 در انتشارات ژرف اندیشان مشغول بکار بوده ام
از 2 - 1391 تا 12 - 1393 در انتشارات ابوعطا مشغول بکار بوده ام
Tehran
Tehran