درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حمید
امامی
مذکر
پایان خدمت
15 - 10 - 1362
متاهل
لیسانس
مهندسی مکانیک
زبان انگلیسیمتوسط
هیدرولیک- پنوماتیک- سالیدورک - کتیاپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی تعمیرکار سیستمهای هیدرولیک و پنوماتیک را دارم
از 8 - 1388 تا 11 - 1388 در شاهین شهر سپاهان مشغول بکار بوده ام
از 11 - 1388 تا 3 - 1394 در اتحاد موتور مشغول بکار بوده ام
تهران
شهریار