درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حجت
احمدی
مذکر
معافیت تحصیلی
23 - 10 - 1374
مجرد
دیپلم
ریاضی فیزیک
زبان انگلیسیمقدماتی
کار با اتوکدپیشرفته
رانندگیپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
Markazi
Nimvar