درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سیما
شاهنگی
مونث
24 - 6 - 1363
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمقدماتی
اکسل پیشرفته--
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 3 - 1386 تا 5 - 1392 در کاشی مرجان مشغول بکار بوده ام
از 3 - 1393 تا 11 - 1393 در شاتل مشغول بکار بوده ام
اصفهان
اصفهان