درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
ابوالفضل
اقایی
مذکر
پایان خدمت
1 - 9 - 1366
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسی--
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی نگهبان را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
گلستان
کلاله