درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علیرضا
مسعود برازنده
مذکر
پایان خدمت
22 - 3 - 1368
مجرد
دیپلم
صنایع چوب
مهارت یا گواهینامه خاصی ندارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارگر را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارگر را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارگر را دارم
از 9 - 1392 تا 12 - 1393 در چینی سازی پارس رشت مشغول بکار بوده ام
گیلان
رشت