درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
جعفر
حدادی
مذکر
پایان خدمت
3 - 1 - 1365
مجرد
لیسانس
تأسیسات حرارتی و برودتی
زبان انگلیسیمتوسط
پایه2--
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارشناس تأسیسات حرارتی و برودتی را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارگر را دارم
از 2 - 1392 تا 3 - 1394 در فزایند- مشغول بکار بوده ام
قزوین