درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
کاوه
مینایی
مذکر
معافیت تحصیلی
1 - 10 - 1366
متاهل
دکترا
مهندسی مکانیک
زبان انگلیسیپیشرفته
نرم افزار Abaqusپیشرفته
نرم افزار SolidWorksپیشرفته
تحلیل المان محدودپیشرفته
طراحی مکانیکیپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس خودرو را دارم
از 1 - 1393 تا 7 - 1393 در Cayan Door مشغول بکار بوده ام
از 7 - 1393 تا 2 - 1394 در دانشگاه صنعتی شریف-آزمایشگاه تخمین عمر مشغول بکار بوده ام