درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حسین
زکی یی
مذکر
پایان خدمت
1 - 6 - 1350
متاهل
لیسانس
الهیّات و معارف اسلامی
زبان انگلیسیمقدماتی
زنبور داری--
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی زنبور داری را دارم
از 1 - 1384 تا 3 - 1394 در ازاد مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1376 تا 3 - 1394 در حوزه علمیه مشغول بکار بوده ام
مرکزی
اراک