درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
آرام
شریفی
مذکر
در حال خدمت
28 - 1 - 1372
مجرد
لیسانس
حقوق
زبان انگلیسیمتوسط
زبان انگلیسی--
مهارت مشاوره ووکالتپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی حقوقدان را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 7 - 1390 تا 1 - 1394 در دفتر وکالت و شورای حل اختلاف مشغول بکار بوده ام
کردستان
سقز