درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمد
اشرفی
مذکر
معافیت
30 - 2 - 1369
مجرد
لیسانس
مهندسی مکانیک
زبان انگلیسیپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
از 2 - 1391 تا 3 - 1394 در آسانسور110 مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران