درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حامد
برجی
مذکر
معافیت
9 - 9 - 1372
مجرد
دیپلم
الکترونیک
زبان انگلیسیمقدماتی
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
قزوین
قزوین