درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سهند
روزیخواه
مذکر
معافیت تحصیلی
27 - 3 - 1374
مجرد
دیپلم
ریاضی فیزیک
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
البرز
کرج