درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
فرزانه
کریمی
مونث
2 - 1 - 1368
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
مدرک icdel 1,2پیشرفته
اشنایی با photoshapمتوسط
اشنایی با htmlمقدماتی
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی برنامه نویس وب را دارم
سابقه ی شغلی ندارم