درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سپيده
خاراباف
مذکر
معافیت تحصیلی
17 - 4 - 1369
مجرد
دیپلم
کنترل وتولید مواد
زبان انگلیسی--
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی بسته بندي را دارم
از 3 - 1392 تا 3 - 1394 در دوريكا مشغول بکار بوده ام
خراسان رضوی
مشهد