درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حسین
رفسنجانی
مذکر
پایان خدمت
27 - 6 - 1364
متاهل
لیسانس
مهندسی صنایع
زبان انگلیسیمتوسط
شبیه سازی با نرم افزار arenaپیشرفته
کنترل پروژه msp , primaveraمتوسط
ارگونومی Ergoeaserپیشرفته
بورس metastockمتوسط
اصول آنالیز تصمیممتوسط
برنامه ریزی استراتژیکمتوسط
برنامه ریزی تولیدپیشرفته
OFFICEپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مدیر را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس صنایع را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 6 - 1391 تا 3 - 1394 در توسعه ابزار کشاورزی تاک مشغول بکار بوده ام
از 7 - 1390 تا 9 - 1390 در شرکت مشاوره فراراهبرد مشغول بکار بوده ام
البرز
کرج