درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سید شهریار
دانشمند
مذکر
معافیت
31 - 6 - 1362
متاهل
لیسانس
دامپروری
زبان انگلیسیمتوسط
مهندسی عمرانپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
از 2 - 1390 تا 4 - 1394 در قرار گاه سازندگی خاتم مشغول بکار بوده ام
کهگیلویه و بویراحمد
کهگیلویه