درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سیدسعید
موسوی
مذکر
معافیت
10 - 5 - 1364
مجرد
فوق دیپلم
علوم ارتباطات اجتماعی
زبان انگلیسیمقدماتی
کاراته سبک اوزاکا شیتوریومتوسط
جوجیتسو (دفاع شخصی )متوسط
ICDLمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 11 - 1382 تا 12 - 1384 در سازه راه جام مشغول بکار بوده ام
از 12 - 1384 تا 4 - 1390 در معاونت بازاریابی و فروش سایپا مشغول بکار بوده ام
از 5 - 1390 تا 4 - 1394 در صنایع چوبی محمد مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران