درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
بنیامین
بیگدلی
مذکر
پایان خدمت
17 - 1 - 1364
مجرد
فوق لیسانس
مهندسی مکانیک
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
از 4 - 1392 تا 6 - 1394 در مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو(ایدکوپرس) مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران