درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
محمد
گوهردوست
مذکر
معافیت
30 - 9 - 1368
مجرد
دیپلم
کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارگر را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی اپراتور رایانه را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارگر را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
البرز
کرج