درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مسعود
مرادیان
مذکر
پایان خدمت
12 - 8 - 1365
مجرد
لیسانس
مدیریّت
زبان انگلیسیمتوسط
کامپیوترپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 2 - 1390 تا 9 - 1393 در پارس یزد مشغول بکار بوده ام
از 7 - 1385 تا 8 - 1388 در پرشین نت مشغول بکار بوده ام
Tehran
Tehran