درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حمید
معلمی
مذکر
پایان خدمت
10 - 1 - 1369
مجرد
لیسانس
مهندسی نفت
ICDL پیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس نفت را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
فارس
شیراز