درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
الیاس
زارع توربداری
مذکر
پایان خدمت
1 - 8 - 1353
متاهل
سیکل
زبان انگلیسیمقدماتی
موتورمتوسط
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی اشپز را دارم
از 6 - 1392 تا 8 - 1393 در اشپز خانه حاج حسن مشغول بکار بوده ام
از 8 - 1393 تا 4 - 1394 در کبابی محمدصوفی مشغول بکار بوده ام
Mazandaran
Alivak