درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مجتبی
زارعی
مذکر
پایان خدمت
14 - 12 - 1364
مجرد
فوق لیسانس
علوم اقتصاد و اقتصاد کشاورزی
زبان انگلیسیمتوسط
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی مسئول فروش را دارم
از 3 - 1393 تا 4 - 1394 در شرکت بیمه البرز مشغول بکار بوده ام
از 12 - 1392 تا 3 - 1394 در دانشگاه پیام نور بهار همدان مشغول بکار بوده ام
همدان
undefined