درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
فاطمه
فتح الهی
مونث
26 - 3 - 1370
مجرد
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
زبان انگلیسیمتوسط
دارای مدارک شبکه شامل ماکروسافت سیسکو میکروتیک و مپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مدیر شبکه را دارم
از 9 - 1393 تا 4 - 1394 در کاریابی مشغول بکار بوده ام
قم
قم